رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه های قبرس شمالی

تحصیل در دانشگاه های قبرس شمالی و  بررسی شرایط تحصل در آن :

از آنجایی که دانشگاه های قبرس شمالی از رنگینگ خوبی برخوردارند و اخذ پذیرش آن نسبت به دانشگاه های هم تراز راحت تر است ، دانشگاه های این کشور مورد توجه بسیاری از ایرانی ها واقع شده است .
تحصیل در دانشگاه های کشور قبرس شمالی در رشته های دوره کارشناسی همانند بسیاری از دانشگاه ها چهار سال به طول می انجامد. زبان تحصیل در این دانشگاه انگلیسی است با این تفاوت که برای اخذ پذیرش تحصیل در دانشگاه های قبرس شمالی ، مانند بسیاری از دانشگا های معتبر موجود در سرار جهان ، دانشجو نیازی به ارائه مدرک آیتلس یا تافل ندارد . اما بعد از ثبت نام باید در آزمون تایین سطح زبان دانشگاه های قبرس شمالی شرکت و در صورت عدم کسب نمره مورد نیاز باید به عنوان دانشجوی رسمی در دوره های زبان دانشگاه های قبرس شمالی شرکت نماید . همچنین با تحصیل در دانشگاه قبرس شمالی می توانید از اخذ ۵۰ درصد تخفیف شهریه به صورت قطعی در تحصیل در مقطع کارشناسی بهره مند شوید .

از آن جایی که سیستم آموزشی دانشگاه های قبرس شمالی دارای کیفیت و سطح بالای علمی است و همچنین تحصیل در در دانشگاه های معتبراین کشور به زبان انگلیسی است ، درواقع بسیاری از افراد تحصیل در آن را به عنوان پلی برای ادامه تحصیل در دانشگاه های اروپایی و امریکایی می دانند .

از دیگر مزیت های تحصیل در دانشگاه های قبرس شمالی این است که تحصیل در آن به نسبت بسیاری از دانشگاه های هم تراز و به زبان انگلیسی موجود در سرار جهان بسیار آسان تر بوده و برای اخذ پذیرش آن نیازی به آزمون ورودی نیست . تنها آزمون موجود ، آزمون تعیین سطح زبان است که در بالا به آن اشاره شد .

 

 

داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق دانشگاه های قبرس شمالی

ﻗﺎﻧﻮن

داﻧﺸﮑﺪه ارﺗﺒﺎطﺎت دانشگاه های قبرس شمالی

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

روزﻧﺎﻣﮫ ﻨﮕﺎری

طﺮاﺣﯽ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺼﺮی

داﻧﺸﮑﺪه ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ دانشگاه های قبرس شمالی

ﻣﻌﻤﺎری

طﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ

طﺮاﺣﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ

طﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ

داﻧﺷﮑده اﻗﺗﺻﺎد و ﻋﻠوم اداری دانشگاه های قبرس شمالی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

رواﺑﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

داﻧﺷﮑده ھﻧر و ﻋﻠوم دانشگاه های قبرس شمالی

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﮐﯽ

روان ﺷﻨﺎﺳﯽ

داﻧﺷﮑده آﻣوزش و ﭘرورش دانشگاه های قبرس شمالی

آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ

آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻌﻠﻢ

ارﺷﺎد و ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ

آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ذھﻨﯽ

ھﻨﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ آﻣﻮزش

آﻣﻮزش ﮐﻼس درس

داﻧﺷﮑده داروﺳﺎزی دانشگاه های قبرس شمالی

داروﺧﺎﻧﻪ

داﻧﺷﮑده ﻋﻠوم ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن دانشگاه های قبرس شمالی

ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ

درﻣﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ

داﻧﺷﮑده ﻋﻠوم ﮐﺷﺎورزی و ﻓن آوری دانشگاه های قبرس شمالی

مهندسیﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻦ آوری ﻧﺒﺎﺗﺎت

داﻧﺷﮑده ﻣدﯾرﯾت ﮔردﺷﮕری و ھﺗل دانشگاه های قبرس شمالی

ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺘﻞ

داﻧﺷﮑده ﻋﻠوم ﮐﺎرﺑردی دانشگاه های قبرس شمالی

ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

 

 گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

شماره تماس ۰۲۱۷۲۲۰۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست