منو

مشاوره رایگان

بورسیه تحصیلی

رشته های کارشناسی دانشگاه بین المللی قبرسرشته های کارشناسی دانشگاه بین المللی قبرس

دانشکده فنی مهندسی

مهندسیﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

مهندسیﻋﻤﺮان

مهندسیﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اطﻼﻋﺎت ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ

مهندسیﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

مهندسیﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻧﺮژی

مهندسیﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

مهندسی زﯾﺴﺘﯽ

 


 

داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق

ﻗﺎﻧﻮن


 

داﻧﺸﮑﺪه ارﺗﺒﺎطﺎت

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

روزﻧﺎﻣﮫﻨﮕﺎری

طﺮاﺣﯽ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺼﺮی


 

داﻧﺸﮑﺪه ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ

ﻣﻌﻤﺎری

طﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ

طﺮاﺣﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ

طﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ


 

داﻧﺷﮑده اﻗﺗﺻﺎد و ﻋﻠوم اداری

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

رواﺑﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ


 

داﻧﺷﮑده ھﻧر و ﻋﻠوم

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﮐﯽ

روان ﺷﻨﺎﺳﯽ


 

داﻧﺷﮑده آﻣوزش و ﭘرورش

آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ

آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻌﻠﻢ

ارﺷﺎد و ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ

آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ذھﻨﯽ

ھﻨﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ آﻣﻮزش

آﻣﻮزش ﮐﻼس درس


 

داﻧﺷﮑده داروﺳﺎزی

داروﺧﺎﻧﻪ


 

داﻧﺷﮑده ﻋﻠوم ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن

ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ

درﻣﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ


 

داﻧﺷﮑده ﻋﻠوم ﮐﺷﺎورزی و ﻓن آوری

مهندسیﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻦ آوری ﻧﺒﺎﺗﺎت


 

داﻧﺷﮑده ﻣدﯾرﯾت ﮔردﺷﮕری و ھﺗل

ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺘﻞ


 

داﻧﺷﮑده ﻋﻠوم ﮐﺎرﺑردی

ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ


 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با گروه اعزام دانشجو آتیه آفرینان تماس بگیرید. 22226777 ده خط

 

 

 

 

 

  

برای مشاوره و ارزیابی رایگان هم اکنون با ما تماس بگیرید

شماره تماس:22226777-10خط                      مشاور همراه:09306972727

 
 
 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه آتیه آفرینان می باشد.